Privacyverklaring Mensendieckpraktijk Den Helder

Mensendieckpraktijk Den Helder, gevestigd aan de Garst 1E, 1785 RK Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Naomi van der Vleut is de Functionaris Gegevensbescherming van Mensendieckpraktijk Den Helder. Zij is te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan onderaan de laatste pagina van dit document.

 

Persoonsgegevens en gevoelige/bijzondere gegevens die wij verwerken

Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam + Voorletters
 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Polisnr. Zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
 • Aanvullende informatie over je gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Mensendieckpraktijk Den Helder zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw declaraties bij de zorgverzekering
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten
 • Mensendieckpraktijk Den Helder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben volgens onze contractuele afspraken en communicatie met de zorgverzekeraars.
 • Het kunnen leveren van een behandeling Oefentherapie volgens de wettelijke voorwaarden
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 • De (huis)arts te kunnen contacteren indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mensendieckpraktijk Den Helder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hieronder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mensendieckpraktijk Den Helder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de geleverde diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Mensendieckpraktijk Den Helder uw persoonsgegevens alleen aan deze derden met uw toestemming. Deze toestemmingen worden vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt de toestemming altijd weer intrekken. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Behalve de Oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de vakantie- en ziekte waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieckpraktijk Den Helder en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar naomi-mensendieck@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mensendieckpraktijk Den Helder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via naomi-mensendieck@outlook.com of 06 18575326.

Mensendieckpraktijk Den Helder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software –        Software-updates zijn geactualiseerd.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De gegevens worden verwerkt met Winmens software van Fairware voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ).

Facebook

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook .Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mensendieckpraktijk Den Helder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Mensendieckpraktijk Den Helder maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en in de praktijk worden gepubliceerd.

Contact

Contactpersoon:

Naomi van der Vleut

Website              

http://www.mensendieckdenhelder.nl

Adres:                

De Garst 1E, 1785 RK Den Helder

Telefoonnummer:

06 18575326

Emailadres:  

Naomi-mensendieck@outlook.com