Algemene verordening gegevensbescherming; AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat veranderd er door de AVG voor de cliënt?
Versterking en uitbreiding van privacy rechten;
– Zoals recht op dataportabiliteit. Een patiënt kan dat zijn gegevens (dossier) bij jouw praktijk opvragen en doorgeven aan bijvoorbeeld een andere oefentherapeut.
– Daarnaast heeft de patiënt het recht op vergetelheid. Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Verantwoordingsplicht voor de behandelaar
Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht.
De verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.
Bron: VvOCM en Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring
Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je als bedrijf verplicht om de mensen van wie je die gegevens verzamelt hierover te informeren. In deze praktijk wordt dit gedaan door middel van een digitale privacyverklaring. Deze privacyverklaring is hieronder te vinden.